این گزارش ویژه توسط تامین سرمایه نوین تهیه شده که در آن به بررسی وضعیت همه صندوق های حاضر در بازار سهام می پردازد

گزارش عملکرد صندوق های سرمایه گذاری 15 آذر ماه سال 1393

درآمد ثابت و تضمین سود

نام صندوق سرمایه گذاری نام مدیر نوع صندوق نرخ سود - تضمین شده تاریخ آغاز فعالیت سقف واحدهای سرمایه گذاری ارزش خالص هر واحد(ریال) بازده در ماه گذشته (%) بازده در سه ماه گذشته(%) بازده در شش ماه گذشته(%) بازده در سال گذشته (%)
کارآفرین کارگزاری بانک کارآفرین در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با تضمین سود 20 1386/04/23 4,000,000 1,012,255 1.98% 5.87% 11.41% 22.99%
یكم ایرانیان تأمین سرمایه نوین در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با تضمین سود 19 1387/11/14 1,000,000 1,066,758 2.01% 6.02% 12.03% 24.06%
نوین سامان تأمین سرمایه نوین در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با تضمین سود 20 1388/10/21 2,000,000 1,053,265 1.63% 4.89% 9.77% 19.54%
آتیه نوین تأمین سرمایه نوین در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با تضمین سود 20 1388/12/26 2,000,000 1,072,235 1.74% 5.23% 10.45% 20.90%
امین ملت تأمین سرمایه امین در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با تضمین سود 20 1389/02/19 1,000,000 1,037,708 1.54% 4.62% 9.91% 15.43%
گسترش فردای ایرانیان تأمین سرمایه نوین در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با تضمین سود 20 1390/07/23 1,000,000 1,050,658 1.55% 4.65% 9.31% 18.61%
ارزش آفرینان دی کارگزاری بانک دی در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با تضمین سود 20 1390/07/12 1,000,000 1,086,155 1.79% 5.26% 10.27% 15.23%
نهال سرمایه ایرانیان تأمین سرمایه نوین در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با تضمین سود 20 1390/07/19 1,000,000 1,051,115 1.64% 4.92% 9.85% 19.69%
اندوخته ملت تامین سرمایه بانک ملت در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با تضمین سود 20 1390/12/09 1,000,000 1,042,825 1.62% 9.76% 9.35% -3.15%
سرمایه گذاری ملت ایران زمین تامین سرمایه بانک ملت در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با تضمین سود 20 1391/04/21 500,000 1,045,387 1.22% 5.29% 9.43% 5.23%
نگین رفاه کارگزاری بانک رفاه در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با تضمین سود 20 1391/07/04 1,000,000 1,034,554 1.12% 4.34% 5.89% 1.59%
لوتوس پارسیان تامین سرمایه لوتوس پارسیان در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با تضمین سود 20 1391/07/25 3,500,000 1,010,007 1.76% 5.79% 10.78% 22.05%
نیکوکاری حافظ کارگزاری حافظ در اوراق بهادار با درآمد ثابت و در اندازه کوچک - 1393/02/21 500,000 1,037,299 0.85% 4.62% 9.24% 9.45%
نیکوکاری محبان نینوا کارگزاری سهم آشنا در اوراق بهادار با درآمد ثابت و در اندازه بزرگ - 1392/12/13 5,000,000 107,372 1.80% 4.62% 10.55% -

درآمد ثابت و پیشبینی سود 

نام صندوق سرمایه گذاری نام مدیر نوع صندوق نرخ سود - تضمین شده تاریخ آغاز فعالیت سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق ارزش خالص هر واحد (ریال) بازده صندوق در ماه گذشته (%) بازده در سه ماه گذشته(%) بازده در شش ماه گذشته(%) بازده در سال گذشته (%)
یکم کارگزاری بانک کشاورزی کارگزاری بانک کشاورزی در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود 20 1389/12/25 18.000.000 1,002,247 1.24% 4.44% 8.91% 17.16%
آرمان کارآفرین کارگزاری بانک کارآفرین در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود 20 1390/01/14 2,000,000 1,007,575 2.00% 5.93% 11.65% 22.64%
بانک گردشگری کارگزاری آگاه در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود 20 1390/04/27 500,000 1,056,955 1.20% 6.43% 9.64% 18.93%
توس ایرانیان تأمین سرمایه نوین در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود 20 1390/05/16 200,000 1,055,573 1.45% 4.35% 8.69% 17.38%
آتیه ملت تأمین سرمایه بانک ملت در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود 20 1390/05/23 500,000 1,009,079 1.90% 5.79% 8.52% -12.96%
امین شهر تأمین سرمایه امین در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با تضمین سود 20 1390/07/17 1,000,000 1,084,833 1.80% 4.81% 9.02% 15.28%
ارمغان ایرانیان تأمین سرمایه نوین در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود 20 1390/07/20 1,000,000 1,054,310 1.82% 5.45% 10.91% 21.81%
امین سامان تأمین سرمایه امین در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با تضمین سود 20 1390/08/04 1,000,000 1,042,732 1.60% 4.94% 9.02% 13.33%
صندوق بانک ایران زمین کارگزاری آگاه در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود 20 1390/11/29 1,000,000 1,056,816 1.27% 3.80% 7.61% 15.22%
امین آشنا ایرانیان کارگزاری سهم آشنا در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود 20 1391/02/16 500,000 1,022,223 1.70% 4.89% 9.76% 19.73%
نوین بانک مسکن تامین سرمایه نوین در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود 20 1392/02/16 1,000,000 1,009,935 1.42% 10.58% 1.87% 5.96%
سپهر آگاه کارگزاری آگاه در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود 20 1392/02/22 500,000 1,063,768 2.20% 7.01% 10.17% 16.87%
پیروزان کارگزاری نهایت نگر در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود 18 1392/04/19 500,000 1,107,195 4.89% 11.45% 9.69% 15.20%
امین انصار شرکت تامین سرمایه امین در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود 20 1392/04/26 500,000.00 1,039,611 1.64% 5.14% 9.30% 12.49%
اندیشه فردا مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود 20 1392/06/06 2,000,000 1,011,785 -1.24% 1.55% 4.14% 7.79%
نیکوکاری پرسپولیس شرکت کارگزاری سهم آشنا در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود 17 1392/11/5 500,000 1,018,310 1.48% 3.61% 4.64% -
سپهر تدبیرگران کارگزاری تدبیرگران فردا در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود 20 1392/11/8 500,000 1,069,788 1.71% 5.36% 11.13% -

در سهام

نام صندوق سرمایه گذاری نام مدیر نوع صندوق تاریخ آغاز فعالیت سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق ارزش خالص هر واحد (ریال) ارزش خالص هر واحد یکسال گذشته (ریال) بازده در ماه گذشته (%) بازده در سه ماه گذشته(%) بازده در شش ماه گذشته(%) بازده در سال گذشته (%)
پویا کارگزاری نهایت نگر در سهام و با اندازه کوچک 1387/01/05 50000 13464503 13622617 -0.10% -0.29% -0.58% -1.16%
حافظ کارگزاری حافظ در سهام و با اندازه کوچک 1387/01/05 50000 8132122 7502929 0.70% 2.10% 4.19% 8.39%
کارگزاری بانك صادرات کارگزاری بانک صادرات در سهام و با اندازه کوچک 1387/01/11 50000 5846562 7553378 -1.88% -5.65% -11.30% -22.60%
کارگزاری بانک ملی ایران کارگزاری بانک ملی در سهام و با اندازه کوچک 1387/02/21 50000 15203732 18008960 -1.30% -3.89% -7.79% -15.58%
پیشتاز کارگزاری مفید در سهام و با اندازه کوچک 1387/02/24 50000 11422025 12062093 -0.44% -1.33% -2.65% -5.31%
کاسپین مهر ایرانیان کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان (بانک سپه) در سهام و با اندازه کوچک 1387/05/05 50000 2546223 3165606 -1.63% -4.89% -9.78% -19.57%
آگاه کارگزاری آگاه در سهام و با اندازه کوچک 1387/05/16 50000 20141848 20082282 0.02% 0.07% 0.15% 0.30%
صندوق کارگزاری بانك تجارت کارگزاری بانک تجارت در سهام و با اندازه کوچک 1387/05/21 50000 5898915 6977396 -1.29% -3.86% -7.73% -15.46%
صندوق بانك اقتصاد نوین کارگزاری بانک اقتصاد نوین در سهام و با اندازه کوچک 1387/10/02 50000 4745198 5600990 -1.27% -3.82% -7.64% -15.28%
صندوق ارزش کاوان آینده (بورس بیمه) کارگزاری بورس بیمه در سهام و با اندازه کوچک 1388/02/26 50000 3994800 4121700 -0.26% -0.77% -1.54% -3.08%
صنعت و معدن کارگزاری بانک صنعت و معدن در سهام و با اندازه کوچک 1388/04/09 50000 2808287 5207946 -3.84% -11.52% -23.04% -46.08%
بورسیران کارگزاری بورسیران در سهام و با اندازه کوچک 1388/04/27 100000 13954581 15520880 -0.84% -2.52% -5.05% -10.09%
پیشگام کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران در سهام و با اندازه کوچک 1388/04/28 50000 3503975 4372883 -1.66% -4.97% -9.94% -19.87%
رضوی کارگزاری رضوی در سهام و با اندازه کوچک 1388/07/05 50000 2804819 3402712 -1.46% -4.39% -8.79% -17.57%
امین کارآفرین کارگزاری بانک کارآفرین در سهام و با اندازه کوچک 1388/08/24 50000 3993537 4906990 -1.55% -4.65% -9.31% -18.62%
فارابی کارگزاری فارابی در سهام و با اندازه کوچک 1388/09/02 50000 7782798 9505876 -1.51% -4.53% -9.06% -18.13%
توسعه ممتاز کارگزاری مفید در سهام و با اندازه بزرگ 1388/11/27 500000 5634361 5958810 -0.45% -1.36% -2.72% -5.44%
ایساتیس کارگزاری ایساتیس پویا در سهام و با اندازه کوچک 1388/11/28 50000 3414187 4185084 -1.54% -4.61% -9.21% -18.42%
کارگزاری بانک کشاورزی کارگزاری بانک کشاورزی در سهام و با اندازه کوچک 1388/12/16 50000 2848976 3465983 -1.48% -4.45% -8.90% -17.80%
بانک مسکن کارگزاری بانک مسکن در سهام و با اندازه کوچک 1388/12/16 50000 5425237 6152480 -0.99% -2.96% -5.91% -11.82%
صبا کارگزاری صباتأمین در سهام و با اندازه کوچک 1388/12/24 50000 2423501 3288348 -2.19% -6.58% -13.15% -26.30%
نوین پایدار کارگزاری تأمین سرمایه نوین در سهام و با اندازه کوچک 1388/12/26 50000 5179511 5625406 -0.66% -1.98% -3.96% -7.93%
گنجینه بهمن کارگزاری بهمن در سهام و با اندازه کوچک 1389/01/30 50000 3626269 4696452 -1.90% -5.70% -11.39% -22.79%
نواندیشان بازار سرمایه کارگزاری نواندیشان بازارسرمایه در سهام و با اندازه کوچک 1389/02/13 50000 1513888 2217315 -2.64% -7.93% -15.86% -31.72%
گنجینه رفاه کارگزاری بانک رفاه در سهام و با اندازه کوچک 1389/04/15 200000 2800939 4631988 -3.29% -9.88% -19.77% -39.53%
صندوق آشنای دی(بیمه دی) کارگزاری سهم آشنا در سهام و با اندازه کوچک 1389/04/20 50000 2893149 3589931 -1.62% -4.85% -9.70% -19.41%
امید ایرانیان تأمین سرمایه نوین در سهام و با اندازه کوچک 1389/05/04 50000 2532447 2914801 -1.09% -3.28% -6.56% -13.12%
فیروزه کارگزاری بانک اقتصاد نوین در سهام و با اندازه کوچک 1389/05/24 50000 4462867 3665905 1.81% 5.43% 10.87% 21.74%
ارگ کارگزاری ارگ هومن در سهام و با اندازه کوچک 1389/07/20 50000 2761357 3540612 -1.83% -5.50% -11.00% -22.01%
نقش جهان کارگزاری اردیبهشت ایرانیان در سهام و با اندازه کوچک 1389/07/20 50000 2803035 3631708 -1.90% -5.70% -11.41% -22.82%
تدبیرگران فردا کارگزاری تدبیرگران فردا در سهام و با اندازه کوچک 1389/09/09 50000 4039778 4525896 -0.90% -2.69% -5.37% -10.74%
آپادانا کارگزاری آپادانا در سهام و با اندازه کوچک 1389/09/09 50000 2439166 3395693 -2.35% -7.04% -14.08% -28.17%
راهنما کارگزاری راهنمای سرمایه گذاران در سهام و با اندازه کوچک 1389/10/08 50000 2776987 3498669 -1.72% -5.16% -10.31% -20.63%
سینا کارگزاری بهگزین در سهام و با اندازه کوچک 1389/11/11 150000 6264147 7409492 -1.29% -3.86% -7.73% -15.46%
عقیق کارگزاری آگاه در سهام و با اندازه کوچک 1389/12/06 100000 5386168 5349917 0.06% 0.17% 0.34% 0.68%
تدبیرگران آگاه(آینده) کارگزاری بانک تات در سهام و با اندازه کوچک 1389/12/16 50000 2377514 2780688 -1.21% -3.62% -7.25% -14.50%
تدبیرگر سرمایه کارگزاری تدبیرگر سرمایه در سهام و با اندازه کوچک 1390/01/14 50000 1949618 2079889 -0.52% -1.57% -3.13% -6.26%
کارگزاری پارسیان کارگزاری بانک پارسیان در سهام و با اندازه کوچک 1390/01/28 50000 1058158 1226638 -1.14% -3.43% -6.87% -13.74%
پیشرو کارگزاری مقید در سهام و با اندازه بزرگ 1390/01/31 500000 2894481 3096758 -0.54% -1.63% -3.27% -6.53%
کارآفرینان برتر آینده کارگزاری بورس بیمه در سهام و با اندازه کوچک 1390/02/06 50000 1504937 1443591 0.35% 1.06% 2.12% 4.25%
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات کارگزاری بانک صادرات در سهام و با اندازه بزرگ 1390/02/13 1500000 1750326 2197752 -1.70% -5.09% -10.18% -20.36%
مهر شریعه کارگزاری مهر آفرین در سهام و با اندازه کوچک 1390/02/13 50000 1374303 2128739 -2.95% -8.86% -17.72% -35.44%
توسعه صادرات کارگزاری بانک توسعه صادرات در سهام و با اندازه کوچک 1390/02/24 50000 4169353 4774516 -1.06% -3.17% -6.34% -12.67%
بانک دی کارگزاری آگاه در سهام و با اندازه بزرگ 1390/03/23 500000 1961724 2599457 -2.04% -6.13% -12.27% -24.53%
یکم سامان کارگزاری بانک سامان در سهام و با اندازه بزرگ 1390/03/31 500000 2514953 2708161 -0.59% -1.78% -3.57% -7.13%
خوارزمی کارگزاری بانک صادرات در سهام و با اندازه کوچک 1390/05/24 50000 2538956 2989161 -1.26% -3.77% -7.53% -15.06%
کارگزاری بانک ملت کارگزاری بانک ملت در سهام و با اندازه کوچک 1390/08/15 50000 1715002 2116305 -1.58% -4.74% -9.48% -18.96%
بانک توسعه تعاون کارگزاری بانک رفاه در سهام و با اندازه کوچک 1391/03/03 200000 2402296 3566305 -2.72% -8.16% -16.32% -32.64%
یکم دانا کارگزاری توسعه اندیشه دانا در سهام و با اندازه کوچک 1391/05/05 50000 2626837 3577520 -2.21% -6.64% -13.29% -26.57%
آسمان یکم سبدگردان آسمان در سهام و با اندازه کوچک 1391/06/13 50000 3663328 3949223 -0.60% -1.81% -3.62% -7.24%
مشترک آرمان تامین سرمایه آرمان در سهام و با اندازه کوچک 1391/07/16 50000 2639470 3291507 -1.65% -4.95% -9.90% -19.81%
کاریزما سبدگردان کاریزما در سهام و با اندازه کوچک 1391/07/18 100000 2948220 3435971 -1.18% -3.55% -7.10% -14.20%
نیکان پارس شرکت کارگزاری پارس نمودگر در سهام و با اندازه کوچک 1391/11/25 50000 1862774 2213344 -1.32% -3.96% -7.92% -15.84%
امید توسعه شرکت کارگزاری مفید در سهام و با اندازه کوچک 1391/12/12 200000 1620364 1820924 -0.92% -2.75% -5.51% -11.01%
البرز شرت کارگزاری نهایت نگر در سهام و با اندازه کوچک 1392/02/23 50000 1519493 1785041 -1.24% -3.72% -7.44% -14.88%
سبحان مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی در سهام و با اندازه کوچک 1392/03/20 50000 1244400 1570098 -1.73% -5.19% -10.37% -20.74%
نوین نیک مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین در سهام و با اندازه کوچک 1392/04/04 50000 1040512 1249391 -1.39% -4.18% -8.36% -16.72%
یکم سهام گستران شرق کارگزاری سهام گستران شرق در سهام و با اندازه کوچک 1392/04/24 50000 1202751 1330294 -0.80% -2.40% -4.79% -9.59%
امین آوید تامین سرمایه امین در سهام و با اندازه کوچک 1392/04/25 50000 1603827 1573879 0.16% 0.48% 0.95% 1.90%
توسعه ملی کارگزاری بانک ملی ایران در سهام و با اندازه بزرگ 1392/07/27 500000 995866 1094505 -0.75% -2.25% -4.51% -9.01%
دماسنج کارگزاری بورسیران در سهام و با اندازه کوچک 1392/07/28 100000 1013157 1273637 -1.70% -5.11% -10.23% -20.45%
دیدگاهان مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین در سهام و با اندازه کوچک 1392/08/19 100000 763258 1046728 -2.26% -6.77% -13.54% -27.08%
بذر امید آفرین تامین سرمایه امید در سهام و با اندازه کوچک 1392/09/19 50000 978859 1002123 -0.39% -1.16% -2.32%  
مشترک افق شرکت کارگزاری سرمایه و دانش در سهام و با اندازه کوچک 1392/11/7 150000 916721 998650 -1.37% -4.10% -8.20%  
مشترک گنجینه مهر کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان در سهام و با اندازه کوچک 1392/11/7 50000 866416 952444 -1.51% -4.52% -9.03%  
خاورمیانه کارگزاری بورسیران در سهام و با اندازه بزرگ 1392/12/11 500000 1008209 992061 0.27% 0.81% 1.63%  
صندوق نیکوکاری رفاه کودک کارگزاری بورس بهگزین در سهام و با اندازه کوچک 1392/12/22 50000 938739 1002119 -1.05% -3.16% -6.32%  
معین بهگزین کارگزاری بورس بهگزین در سهام و با اندازه بزرگ 1392/12/26 500000 959567 997576 -0.64% -1.91% -3.81%  
رشد سامان شرکت کارگزاری بانک سامان در سهام و با اندازه کوچک 1392/12/7 50000 1018775 1050530 -0.50% -1.51% -3.02%  
مشترک فام کارگزاری فیروزه آسیا در سهام و با اندازه کوچک 1393/02/01 50000 1009536 997638 0.20% 0.60% 1.19%  
اندیشمندان پارس نگر خبره مشاور سرمایه کذاری ارزش پردازان آریان در سهام و با اندازه کوچک 1393/03/05 200000 994199 1029007 -0.56% -1.69% -3.38%  
نیکوکاری دانشگاه تهران شرکت سبدگردان کاریزما در سهام و با اندازه کوچک 1393/03/10 50000 949419 1011836 -2.06% -6.17%    
سپهر آتی مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی در سهام و با اندازه کوچک 1393/03/10 50000 1006838 1045714 -1.24% -3.72%    
نیکی گستران مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر در سهام و با اندازه کوچک 1393/03/12 100000 1093518 1052128 1.31% 3.93%    
صندوق ذوب آهن شرکت کارگزاری بانک ملی ایران در سهام و با اندازه کوچک 1393/05/14 200000 1132075 1042155 2.88% 8.63%    
صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر شرکت تامین سرمایه سپهر در سهام و با اندازه کوچک 1393/05/26 200000 1088368 1051303 1.18% 3.53%    

مختلط

ردیف نام صندوق سرمایه گذاری نام مدیر نوع صندوق تاریخ آغاز فعالیت سقف واحدهای سرمایه گذاری ارزش خالص هر واحد (ریال) ارزش خالص هر واحد یکسال گذشته (ریال) بازده در ماه گذشته (%) بازده در سه ماه گذشته(%) بازده در شش ماه گذشته(%) بازده در سال گذشته (%)
1 امین صبار (امین گلوبال) تأمین سرمایه امین مختلط 1388/04/02 500,000 904,581 1,149,135 -1.77% -5.32% -10.64% -21.28%
2 پارس کارگزاری آبان مختلط 1388/12/24 50,000 4,881,414 4,993,764 -0.19% -0.56% -1.12% -2.25%
3 تجربه ایرانیان تأمین سرمایه نوین مختلط 1390/05/05 500,000 2,249,595 2,099,261 0.60% 1.79% 3.58% 7.16%
4 یکم نیکوکاری آگاه کارگزاری آگاه مختلط 1390/09/01 500,000 1,933,539 2,044,619 -0.45% -1.36% -2.72% -5.43%
5 نیكوكاری بانك گردشگری کارگزاری آگاه مختلط 1390/10/28 200,000 1,840,770 2,006,922 -0.69% -2.07% -4.14% -8.28%
6 آرمان اندیش مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی مختلط 1391/07/02 50,000 1,772,513 2,008,929 -0.98% -2.94% -5.88% -11.77%
7 کوثر شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن مختلط 1391/12/08 50,000 1,107,985 1,501,986 -2.19% -6.56% -13.12% -26.23%
8 پارس گستر شرکت کارگزاری پارس گستر خبره مختلط 1391/12/23 50,000 1,077,750 1,413,871 -1.98% -5.94% -11.89% -23.77%
9 آسمان خاورمیانه شرکت سبدگردان آسمان مختلط 1392/04/12 50,000 1,804,359 1,347,346 2.83% 8.48% 16.96% 33.92%
10 مشترک آرمان شهر تامین سرمایه آرمان مختلط 1392/08/11 50,000 1,116,185 1,168,199 -0.37% -1.11% -2.23% -4.45%

مختلط و قابل معامله

ردیف نام صندوق سرمایه گذاری نام مدیر نوع صندوق نرخ سود - تضمین شده تاریخ آغاز فعالیت سقف واحدهای سرمایه گذاری ارزش خالص هر واحد (ریال) ارزش خالص هر واحد یکسال گذشته (ریال) بازده ماه گذشته (%) بازده سه ماه گذشته(%) بازده شش ماه گذشته(%) بازده سال گذشته (%)
1 آرمان سپهر آیندگان مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی مختلط و قابل معامله - 1392/06/13 50,000,000 11,376 11,724 -0.25% -0.74% -1.48% -2.97%
2 سپهر کاریزما سبدگردان کاریزما در سهام و قابل معامله - 1392/07/27 50,000,000 10,410 11,031 -0.94% -2.81% -5.63%
3 آسمان آرمانی سهام سبدگردان آسمان در سهام و قابل معامله - 1392/09/23 50,000,000 8,000 8,033 -0.07% -0.21% -0.41%
4 توسعه اندوخته آینده شرکت کارگزاری مفید در سهام و قابل معامله - 1392/10/04 100,000,000 9,384 9,578 -0.34% -1.01% -2.03%
5 سپهر اندیشه نوین شرکت تامین سرمایه نوین مختلط و قابل معامله - 1392/11/5 100,000,000 11,483 10,763 1.11% 3.34% 6.69%

شاخصی

ردیف نام صندوق سرمایه گذاری نام مدیر نوع صندوق تاریخ آغاز فعالیت سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری(ریال) ارزش خالص هر واحد یکسال گذشته (ریال) بازده صندوق در ماه گذشته (%) بازده سه ماه گذشته(%) بازده شش ماه گذشته(%) بازده سال گذشته (%)
1 شاخصی کارآفرین کارگزاری بانک کارآفرین شاخصی و در اندازه بزرگ 1389/12/24 500,000 2,441,443 2,892,038 -1.30% -3.90% -2.60% -15.58%