مهمترین خبرها

مهمترین مقالات

کدام تارگت برای شاخص از نظر شما درست است؟
تعداد شرکت کننده : ۱۲,۲۷۱ نفر
اصلاح تا 270 هزار واحد؟
۱۴%
350 هزار تا پائیز و 400 هزار واحد تا آخر زمستان
۴۳%
یک میلیون واحد!؟
۱۲%
همین کانال 300 هزار واحدی با حداکثر 10 تا 15 درصد نوسان مثبت و منفی دنبال می شود
۳۱%