مهمترین خبرها

اگر با تجربه سهامداری در بورس نماینده مجلس بودید به کرباسیان برای وزارت اقتصاد رای می دادید؟؟
تعداد شرکت کننده : ۴۵۵ نفر